Φωτό :

Όθωνος κ' Αμαλίας, Πάτρα 1950

"Πρώτα σε αγνοούν, κατόπιν σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν, μετά κερδίζεις",Mahatma Gandhi

"Πρώτα σε αγνοούν, κατόπιν σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν, μετά κερδίζεις", Mahatma Gandhi

Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

Ο Δήμος Πατρέων τακτοποιεί τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του


Από την Αντιδημαρχία Οικονομικών του Δήμου Πατρέων, αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, παρελθόντων οικονομικών ετών προς το Δήμο, γίνονται γνωστά τα εξής:

Προκειμένου να γίνει η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών παρακαλούνται, οι προμηθευτές του Δήμου Πατρέων (φυσικά πρόσωπα-επιχειρήσεις) που έχουν ανεξόφλητα τιμολόγια, να προσκομίσουν στο Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών (Μαιζώνος 147 Α΄όροφος) τα κάτωθι δικαιολογητικά:
Λογαριασμό τραπέζης ΙΒΑΝ (φωτοαντίγραφο) της εταιρείας ή επιχείρησης,
Φορολογική ενημερότητα (εφ΄όσον απαιτείται, για το σύνολο παραστατικών ανά έτος)
Ασφαλιστική ενημερότητα (εφ΄όσον απαιτείται, για το σύνολο παραστατικών ανά έτος)
Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνεται ότι, ο λογαριασμός τραπέζης (ΙΒΑΝ) είναι της εταιρείας ή επιχείρησής μου. Στην περίπτωση εταιρειών, μαζί με την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και καταστατικό της εταιρείας, από το οποίο θα προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της, από τον οποίο θα υπογραφεί η υπεύθυνη δήλωση. Επιπρόσθετα θα πρέπει να βεβαιώνεται η μη ύπαρξη ενεχυρίασης των προς είσπραξη τιμολογίων. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της σύμβασης ενεχυρίασης.                     

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι, των οποίων τα ανεξόφλητα παραστατικά έχουν ημερομηνία έκδοσης έως 31/12/2010, να προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά εντός πέντε ημερών από την δημοσίευση του παρόντος ενώ, οι δικαιούχοι των οποίων τα ανεξόφλητα παραστατικά έχουν ημερομηνία έκδοσης από 01/01/2011 έως 31/12/2012, να προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά εντός δέκα ημερών από την δημοσίευση του παρόντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: