Φωτό :

Όθωνος κ' Αμαλίας, Πάτρα 1950

"Πρώτα σε αγνοούν, κατόπιν σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν, μετά κερδίζεις",Mahatma Gandhi

"Πρώτα σε αγνοούν, κατόπιν σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν, μετά κερδίζεις", Mahatma Gandhi

Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

Ο Δήμος βαζει τάξη στα Δημοτικά ΚοιμητήριαΑπό το Τμήμα Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων γνωστοποιείται προς όλους τους επαγγελματίες μαρμαρικών εργασιών κατασκευαστές μνημείων  ότι, από τούδε και το εξής θα τηρούνται  πολύ αυστηρά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 21 του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
            Ως εκ τούτου οι κατασκευαστές μνημείων, οφείλουν πριν την εκπόνηση οποιασδήποτε εργασίας να εγγράφονται στα Βιβλία Μητρώου Κατασκευαστών που τηρούνται στα γραφεία του Τμήματος Κοιμητηρίων που στεγάζονται στους χώρους των Νεκροταφείων.
            Για την εγγραφή αυτή απαιτείται υποχρεωτικώς η κατάθεση εγγυητικής επιστολής,  από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους 740 €, στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός και το στοιχείο του μνημείου που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες, το όνομα του εντολέα των εργασιών καθώς και η χρονική διάρκεια εκτέλεσής τους (δύο μήνες).          
            Η ανωτέρω επιστολή αποτελεί εγγύηση για την αποκατάσταση των ζημιών που τυχόν θα προκληθούν από τις εργασίες και την απομάκρυνση άχρηστων υλικών και η οποία θα επιστρέφεται εφ’ όσον δεν υπάρχει εκκρεμότητα εκ μέρους του εργολήπτου, άλλως θα εκπίπτει υπέρ του Δήμου.
            Οι εγγυητικές επιστολές θα κατατίθεται στα γραφεία του αντίστοιχου κοιμητηρίου όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες και θα επιστρέφονται στους εργολήπτες μετά το πέρας αυτών και αφού έχει διαπιστωθεί η καλή εκτέλεσή τους. Οι εγγυητικές επιστολές θα κατατίθενται για κάθε εργασία χωριστά. Προϋπόθεση για να γίνονται δεκτές είναι το να έχουν καταβληθεί από τον ενδιαφερόμενο για την εκτέλεση εργασιών δημότη τα αναλογούντα τέλη δόμησης
            Οι κατασκευαστές μνημείων θα εργάζονται τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο και από ώρα 7:00 έως και 17:00 εκτός Κυριακών και αργιών και θα δηλώνουν στο αρμόδιο γραφείο καθημερινά σε ποιους τάφους θα εργαστούν.
            Οι εργολήπτες και γενικά οι εργατοτεχνίτες αυτών υποχρεούνται όπως συμμορφώνονται αυστηρώς προς τις διατάξεις του Κανονισμού και τις υποδείξεις της υπηρεσίας του Κοιμητηρίου. Επίσης υποχρεούνται ιδίοις εξόδοις για την εκτός Κοιμητηρίου μεταφορά άχρηστων υλικών (μπάζα, μάρμαρα) από τους δομούμενους τάφους.
            Κάθε παράβαση από τις διατάξεις του Κανονισμού, των Νόμων και των υποδείξεων των Υπηρεσιών και οποιαδήποτε συμπεριφορά απαράδεκτη προς την ιερότητα του χώρου θα συνεπάγεται απαγόρευση της εισόδου για την εκτέλεση εργασιών του παραβάτου στο Κοιμητήριο επί 15νθημέρου.
Σε οποιαδήποτε δε υποτροπή θα επιβάλλεται απαγόρευση και μέχρι ενός έτους.
                                                                  Δεν υπάρχουν σχόλια: