Φωτό :

Όθωνος κ' Αμαλίας, Πάτρα 1950

"Πρώτα σε αγνοούν, κατόπιν σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν, μετά κερδίζεις",Mahatma Gandhi

"Πρώτα σε αγνοούν, κατόπιν σε κοροϊδεύουν, ύστερα σε πολεμούν, μετά κερδίζεις", Mahatma Gandhi

Κυριακή, 5 Μαΐου 2013

Προχωρά ο διαγωνσιμός για το Εργοστάσιο Επεξεργασίας Απορριμάτων


Στις 12 το μεσημέρι της 2ας απριλίου 2013 ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής φακέλων συμμετοχής στην α΄ φάση του διαγωνισμού για το έργο «Εγκαταστάσεις διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαΐας».
Στην αρμόδια Επιτροπή εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή  6 σχήματα κοινοπραξιών: Πρόκειται για τις κοινοπραξίες:

1.   Ένωση Εταιρειών ARCHIRODON GROUP N.V. INTRAKAT- ENVITEC A.E.
2.   Ένωση Νομικών Προσώπων ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε.- ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.
3.   Ένωση Εταιρειών J&P ΑΒΑΞ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
4.   Ένωση Προσώπων ΜΕΤΚΑ Α.Ε. – ΧΡ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.
5.   Ένωση Εταιρειών ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.
6.   ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.

Με βάση τα χρονοδιαγράμματα, τον Μάιο του 2013 θα γίνει η επιλογή των  υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις προεπιλογής.
 Τον Ιούνιο του 2013 η αναθέτουσα αρχή θα προβεί σε διάλογο με εκείνους από τους συμμετέχοντες που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής.
Τον Αύγουστο του 2013 θα γίνει η επιλογή της λύσης ή των λύσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής και θα γίνει κλήση των υποψηφίων  να υποβάλλουν την τελική προσφορά τους.
Τον Σεπτέμβριο του 2013 θα γίνει η αξιολόγηση των προσφορών από την αναθέτουσα αρχή και η επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης, προσφοράς.
Τον Δεκέμβριο του 2013 θα γίνει η σύνταξη των συμβατικών κειμένων και θα υπογραφή η σύμβαση.
Τον Απρίλιο του 2014 θα υλοποιηθούν οι μελέτες.
Τον Δεκέμβριο του 2015 θα γίνει  η δοκιμαστική λειτουργία του έργου και τον Ιανουάριο του 2016 θα ξεκινήσει η λειτουργία του έργου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: